ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขประชาชน  : 
 
 
รายละเอียดการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564
*** ผู้สมัครที่ไม่สามารถสมัครเรียนได้ ให้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 081-70-50-994 ***
 
 
 
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เลขที่ 46  หมู่ 3  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150
เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เบอร์. 032-720536-39 ต่อ 1090-3
เบอร์มือถือ 081-70-50-994  e-mail admission@mcru.ac.th
facebook : www.facebook.com/acdmmcru